مدیران سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی که کارکنان آنها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند