مدیران برنامه‌ها و پروژه‌ها

Prince 2 Foundation

زمان برگزاری: 
هر روز در شرکت پردیس مدیریت تدبیر در تهران