مدیرانی که می خواهند همه موارد لازم را به مسئول خود یاد دهند