صاحبان کسب و کار و مدیران سازمان ها، که به نوآوری در سازمانشان اهمیت می دهند و می خواهند منبع بزرگی از ایده ها و افراد خلاق در سازمان خود داشته باشند