تمامی پرسنل سازمان از پایینترین سطح تا بالاترین سطح مدیریتی کارشناسان و مدیران پروژه مدیران ارشد سازمانها