افرادی که خلاقیت لازمه کار آنهاست و می خواهند مرزهای ذهنی خود را بشکنند و در زمینه فعالیت خود تحول ایجاد کنند از جمله طراحان،مخترعین، کارفرمایان، نویسندگان و هنرمندان با هر زمینه هنری