کارگاه آموزشی فرسودگی شغلی و راههای غلبه بر آن

توضیحات دوره: 

بهداشت روانی در محیط کار یکی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی است . زیرا عامل انسانی، کلیدی ترین و مهم ترین عنصر سازمانی محسوب می شود. در محیط یک سازمان، عوامل انسانی از مهم ترین عناصری هستند که انسان را در معرض تنیدگی های گوناگون عصبی قرار می دهد . عوامل تنیدگی زا بر عملکرد افراد موثرند، نیروی آنها را ضایع می کند، آسیبهای روانی فراوانی بوجود می آورند و با ایجاد فرسودگی شغلی، سازمان را دستخوش تزلزل می سازند.. 

محتوای دوره: 
  • مقدمه
  • تعریف و ضرورت پرداختن به فرسودگی شغلی
  • بررسی علائم و نشانه های فرسودگی شغلی با استفاده از کاربرگ های داده شده
  • بررسی دلایل فرسودگی شغلی بر اساس داستان های داده شده به گروه ها
  • بررسی دلایل فرسودگی شغلی در سازمان
  •  ارائه راهکارهای کاهش فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های فردی و محیطی
زمان برگزاری: 
با هماهنگی در محل سازمان