مدیریت پروژه

مدیریت جامع قراردادها

مدیریت جامع قراردادها

زمان برگزاری: 
۱۲ الی ۱۴ مرداد

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

زمان برگزاری: 
۲۳.۲۴.۲۵.۳۰.۳۱ مرداد و ۱ شهریور

courses-Prince-2-Foundation-94-03-20

زمان برگزاری: 
۶ الی ۸ شهریور