مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی جذب و استخدام

کارگاه آموزشی جذب و استخدام

زمان برگزاری: 
۲۴ و ۲۵ آبان