مدیریت منابع انسانی

مهارت های تصمیم گیری و حل مساله

مهارت های تصمیم گیری

زمان برگزاری: 
۲ و ۳ اسفند ماه
دوره آموزشی جذب و استخدام

کارگاه آموزشی جذب و استخدام

زمان برگزاری: 
۲۴ و ۲۵ آبان