مدیریت عمومی

کارتیمی

زمان برگزاری: 
۱۵ و ۱۶ شهریورماه
دوره آموزشی مدیریت جلسات

مدیریت جلسات

زمان برگزاری: 
۶ تیر
دوره آموزشی مدیریت زمان و استرس

دوره مدیریت زمان و استرس

زمان برگزاری: 
۱۳ و ۱۴ دی ماه
خلاقیت و نوآوری

کارگاه آموزشی خلاقیت و نوآوری

زمان برگزاری: 
۳۰ و۳۱ خرداد

اصول و فنون مذاکره

زمان برگزاری: 
۱۰ و ۱۱ دی ماه
کارگاه آموزشی هوش هیجانی

هوش هیجانی

زمان برگزاری: 
۷ تیر
آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی

آیین نگارش، مکاتبات اداری وگزارش نویسی

زمان برگزاری: 
۸ و ۹ آذر ماه