مدیریت بازرگانی و بازاریابی

اصول انبارداری و مدیریت انبارها

زمان برگزاری: 
۸ و ۹ آذر ماه

دوره مديريت فروشگاه

زمان برگزاری: 
۷ و ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵