مديريت و ارزيابی عملكرد منابع انسانی

دوره آموزشی مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی
توضیحات دوره: 

مديريت عملكرد نقطه اصلي و كليدي در شبكه فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني است. اگر مديران تصوير دقيق و درستي از عملكرد كاركنان داشته باشند مي‌توانند كاملاً منطقي و عادلانه، عملكرد كاركنان را در مسير مثبت فردي و سازماني مديريت كنند.

در پايان اين دوره شركت‌كنندگان مي‌توانند ارتباط مشخصي ميان مديريت عملكرد به عنوان مادر زير سيستم‌هاي منابع انساني با فرآيندهايي از قبيل نظام‌هاي پاداش و پرداخت‌هاي متغير، كارراهه شغلي، پيشرفت شغلي و ترفيعات، آموزش و توسعه برقرار نمايند. همچنين با اصول ارزيابي و خطاهاي ممكن در آن، آشنا شده و مي‌توانند ارزيابي قابل قبولي را در سازمان يا شركت اجرا نمايند.

محتوای دوره: 
 • تعریف مدیریت عملکرد
 • فلسفه مدیریت عملکرد
 • اصول مدیریت عملکرد
 • تفاوت مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد
 • ضرورت پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد
 • عوامل سازمانی اثرگذار بر عملکرد
 • همسویی مدیریت عملکرد و سایر حوزه های مدیریت منابع انسانی
 • بستر پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد
 • فرایند مدیریت عملکرد
 • اصول و مدل های ارزیابی عملکرد
 • روش های ارزیابی عملکرد
 • فرمت استاندارد سنجش و ارزیابی عملکرد
 • تعیین معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد(KPI)
 • خطاهای رایج در ارزیابی عملکرد و شیوه مقابله با آن
 • متولیان ارزیابی عملکرد و ویژگی هایشان
 • شیوه ارائه بازخورد صحیح و نکات آن
 • تعریف مربیگری و فرایند آن
 • جایگاه مربیگری در مدیریت عملکرد
 • فعالیت های مرتبط با عملکرد برجسته
شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد