سمينار مبارزه با پولشويي

محتوای دوره: 

آشنایی با موضوع پولشویی
آثار و تبعات اقتصادی اجتماعی پولشویی
 تعریف پولشویی
شیوه های تطهیر پول
تکالیف اشخاص در خصوص پولشویی
وظایف حسابداران رسمی
واقعه پولشویی
انواع پولهای نامشروع
سیر تکاملی پولشویی
راه های پولشویی
بسترهای مناسب برای تطهیر پول
اثرات پولشویی در جامعه
راه کارهای مبارزه با پولشویی
تاریخچه تکامل قوانین موجود ضد پولشویی
مصادیق موارد مشکوک به پولشویی
آثار فرهنگی پولشویی
مشکلات اجرایی قانون ضد پولشویی در ایران

شرايط: 
  • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
  • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
  • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد