آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی (ویژه کارفرمایان)

توضیحات دوره: 

کارفریان مسئولیت پرداخت بخش مهمی از حق بیمه تعیین شده در قانون تامین اجتماعی را بر عهده دارند و از این رو یکی از شرکای اصلی سازمان تامین اجتماعی به شمار می آیند . از سوی دیگر بخش مهمی از منابع درامدی سازمان تامین اجتماعی را وصولی های حق بیمه از کارفرمایان تشکیل می دهد  . از سوی دیگر با توجه با اینکه خدمات سازمان تامین اجتماعی به مشتریان خود (بیمه شده ، مستمری بگیر ) نظیر پرداخت مستمری ، خدمات درمانی  از محل حق بیمه های دریافتی این سازمان صورت می گیرد ،  این سازمان حساسیت زیادی به وصول به موقع این درامدها برای پاسخگوئی مناسب و به موقع تعهدات خود ، دارد و از این رو در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های سازمان تامین اجتماعی ، بخش مهمی از آن مربوط به قوانین و مقررات ناظر بر کارفرمایان و فرآیند و چگونگی وصول درامدهای حق بیمه است .

عدم آگاهی کارفرمایان از این قوانین و مقررات که معمولا این عدم آگاهی با خسارات مالی برای کارفرمایان همراه است ، باعث بروز مشکلاتی برای کارفرمایان و متعاقب آن ایجاد نارضایتی از سازمان و جوی منفی علیه آن می شود .

این دوره به منظور  آشنائی کارفرمایان با قوانین و مقررات ناظر بر رابطه کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ، مزایای تامین اجتماعی برای کارفرمایان و تعهدات متقابل کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی طراحی شده است .

محتوای دوره: 
 • آشنائی با سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در نظام تامین اجتماعی کشور
 •  آشنائی با عملکرد سازمان تامین در حوزه های مختلف (بیمه ، درمان و سرمایه گذاری )
 • آشنائی با مزایای تامین اجتماعی برای کارفرمایان
 •  آشنائی با واحدهای اجرائی سازمان ( شعب ، کارگزاری ، شعب محازی) در سطح استان
 •  آشنائی با واحدهای مختلف شعب و وظایف آنها
 •  تعریف بیمه شده و انواع آن در تامین اجتماعی و تفاوت در مزایای دریافتی آن
 •  نرخ حق بیمه و سهم کارفرما ، بیمه شده و دولت از آن ،
 • تخفیفات و  معافیت های موجود در زمینه نزخ حق بیمه برای کارفرمایان
 •  دستمزد مشمول حق بیمه  
 •  تکالیف و وظایف کارفرمایان در قبال بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی (پرداخت حق بیمه ، ایمنی و بهداشت محیط کار ، بیماری و ناتوانی بیمه شده و ..)
 • آشنائی با فرآیند  پزداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و  قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • آشنائی با فرآیند  ارسال لیست حق بیمه به شعب سازمان تامین اجتماعی  توسط کارفرمایان و  قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • آشنائی با فرآیند  بازرسی از کارگاهها و  قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • آشنائی با فرآیند  اجرائیات  و  قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • چگونگی اخذ کد کارگاهی و تحت پوشش قرار دادن کارکنان
 • راه کارهای وصل حق بیمه از کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی
 • چگونگی ایجاد بدهی برای کارفرمایان
 • چگونگی تقسیط بدهی کارفرمایان
 • چگونگی بخشودگی جرائم کارفرمایان
 • آشنائی با پیمان ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 • حادثه در کارگاه و مسئولیت هاتی کارفرمایان در این زمینه
 • بازنشستگی پیش از موعد کارکنان و مسئولیت های کارفرمایان در این زمینه
 • چگونگی برخورداری از مزایای بیمه بیکاری
 • چگونگی بررسی شکایات کارفرمایان در هیات های بدوی و تجدیدنظر
 • چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن کارفرمایان بعنوان بیمه شده
زمان برگزاری: 
۱۳ و ۱۴ تیر
هزینه سرمایه‌گذاری: 
۷,۴۵۰,۰۰۰ريال
مدرس: 

دکتر محسن ریاضی

 • معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعی
 •  كارشناسي اقتصاد نظری  از دانشگاه اصفهان   در سال (۱۳۷۷-۱۳۷۳)
 •  کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی از  دانشگاه تهران (۱۳۷۹ – ۱۳۷۷)
 • دکتری اقتصاد ار دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۲ – ۱۳۸۸)
 • مدرس دروس مختلف اقتصاد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی
شرايط: 
 • شهریه ثبت‌نام شامل بسته آموزشی، گواهینامه و  پذیرایی و ناهار خواهد بود.
 • مهلت انصراف مکتوب از حضور در دوره حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره می‌باشد. مرکز آموزش، تنها در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر قادر به عودت ۸۰% شهریه پرداختی خواهد بود.
 • با هماهنگی قبلی برگزاری دوره در محل سازمان‌ها و به شکل اختصاصی امکان پذیر می‌باشد