سیامک کابلی

دوره هوش هیجانی بااستاندارد بالایی در شرکت ملی گاز ایران برگزار شد. با توجه به رضایت پرسنل و کاربردی بودن دوره،وظیفه خود دانستم که از زحمات شما تشکر کنم.