۴. آشنايي با روشهاي استخدام در شركتهاي بزرگ دنيا و شركت هاي ايراني