۴.شناخت ملاحظات پیاده سازی مدیریت عملکرد در سازمان