۳. آشنا نمودن مديران عملياتي با اصول مديريت منابع انساني و ارتباط آن با اهداف استراتژيك سازمان