۲. اصلاح ذهنیت‌های غلط موجود در سازمان‌ها در ارتباط با فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی