۲.درک فرایند مدیریت عملکرد و تسلط بر گام های اجرایی آن