۱. ایجاد دانش و مهارتهای کلیدی درشرکت کنندگان جهت آشنایی با اصول مديريت منابع انساني فارغ از نوع سازمان ها