•آشنایی با نحوه ایجاد دیتابیس، جداول و فرم¬ها جهت ثبت اطلاعات