یکپارچه سازی استراتژیهای منابع انسانی با رویکردهای سازمان