کسب توانایی انتخاب الگوی مناسب نیازسنجی آموزشی برای سازمان