چگونه موانع خلاقیت را در وجود خود شناسایی کنیم و آنها را برطرف نماییم تا خلاق تر باشیم