متدلوژي تعريف و حل سيستمي مسائل استراتژيک در مدیریت منابع انسانی