فراگیران پس از شرکت در این دوره آموزشی با ضرورت کار تیمی آشنا شده و مفاهیم آن را بصورت کاربردی درک خواهند نمود

کارتیمی

زمان برگزاری: 
۱۵ و ۱۶ شهریورماه