طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس آخرین نسخه استاندارد PMBOK که توسط موسسه PMI ارائه می‌شود.