شناسایی نقاط ضعف رفتاری و پیش‌گیری از ایجاد اختلافات متمرکز