حرکت به سوی اهداف مدیریتی و دستیابی به جایگاهی برتر در عرصه تجارت