توانمندسازی پرسنل در راستای افزایش قابلیت تحلیل و کنترل رفتارهای مخرب