توانايي توصيف شغل و شاغل و شناسايي حرفه مناسب با خصوصيات رفتاري كاركنان