تغییرات و ادعاهای پروژه آشنائی با نمونه های عملی و کاربردی تاخیرات