تشریح روشهای کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرایند ۳ مرحله شناسائی ، طبقه بندی و کدینگ