ترکیب اعضای شعب بدوی و تجدید نظر دیوان و نحوه رسیدگی و صدور رای در این شعب