تأکید بر به اجرا درآوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف سازمانهاي دولتي و خصوصي