ایده های جدید از کجا می آیند و ذهن ما با ایده های جدید چگونه برخور می کند