اشاره به نقش در حال تغيير مديريت منابع انساني و مؤلفه هاي مورد نياز آن در آينده