ارتقاء توانمندی های مختلف در زمینه تنظیم قراردادهای داخلی