ارائه راهکارهای مناسب برای تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی