آشنایی با پارامترهای حقوق و دستمزد وتبعات عدم طراحی اصولی و صحیح آنها