آشنائی مخاطبین با سازمان تامین اجتماعی و حوزه های عملکردی آن در بخش های مختلف (بیمه ، درمان و سرمایه گذاری ) و جایگاه آن در نظام تامین اجتماعی کشور