مهندس وحید میثاقی

مهندس وحید میثاقی
پست الکترونیک: 

اولین دارنده گواهینامه بین المللی SPHRi در ایران

اولین دارنده گواهینامه بین المللی PHRi در ایران

دارنده گواهینامه بین المللی PMP

دانش آموخته MBA دانشگاه صنعتی شریف