مهندس روزبه ابوعلي زاده

  • كارشناس مهندسي عمران از دانشگاه تهران
  • مؤلف كتابهاي سبز پروژه
  • مؤلف کتاب برنامه ریزي و کنترل پروژه کاربردي در قراردادهاي ساخت
  • مؤلف کتاب مدیریت قرارداد در قراردادهاي ساخت
  • مدیر قراردادها و بازاریابی شركت دریاپالاانرژي
  • مدرس دوره‌هاي مديريت پروژه