مهندس بنفشه محسنی

خانم مهندس بنفشه محسنی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کارشناس ارشد تجارت الکترونیک
کارشناس مهندسی کامپیوتر
مدرس و مشاور ارشد حوزه های مدیریتی
مدرس ارشد دوره های مهارت های ارتباطی و اصول و فنون مذاکره