مهندس آرمین خوشوقتی

آرمین خوشوقتی

مدیر ارشد منابع انسانی شرکت سینره

عضو مراجع حل اختلاف

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران