دکتر مژده هدایتی فرد

  • دانش آموخته مهندسی مواد
  • دکتری مدیریت منابع انسانی
  • مدرس و مشاور طرح ریزی و اجرای سیستم های مدیریت و توسعه منابع انسانی