دکتر محسن ریاضی

  • معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعی
  •  كارشناسي اقتصاد نظری  از دانشگاه اصفهان   در سال (۱۳۷۷-۱۳۷۳)
  •  کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی از  دانشگاه تهران (۱۳۷۹ – ۱۳۷۷)
  • دکتری اقتصاد ار دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۲ – ۱۳۸۸)
  • مدرس دروس مختلف اقتصاد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی