دکتر مجید منوچهری

دکترای مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی