دکتر سید جواد موسوی

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران